484_straatbeeld Borghesiusplantsoen.jpg

Huurverhoging 2018

Ieder jaar verhoogt Woonpunt op 1 juli de huur van woningen, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en bergingen. In 2018 is de huurverhoging gemiddeld 1,7% (0,3% + inflatie). Op deze pagina staat informatie over de huurverhoging. Tot 1 juli 2018 kunt u bezwaar maken.

Heeft u een vraag over de huurverhoging? Ga dan naar de veelgestelde vragen en antwoorden.

Hoogte huurverhoging

Sociale huurwoningen
Voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68 is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder.

Inkomen Huurverhoging
tot € 41.056 maximaal 2,6%*
vanaf € 41.056 maximaal 5,4%*

Vrije huurwoningen
Voor huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs vanaf € 710,68 is de huurverhoging maximaal 5,4%*.

Huurders die in een sloopwoning wonen, krijgen geen huurverhoging als het sloopbesluit is genomen en het Sociaal Plan Sloop van toepassing is verklaard.

*Bij het vaststellen van de huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.


Bezwaar maken

Bent u het niet eens bent met de huurverhoging? Dan kunt u in de onderstaande gevallen bezwaar maken:

 • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
 • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het puntensysteem te liggen.
 • Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
 • Het voorstel is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
 • De huur is door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
 • Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur en servicekosten, waardoor de kale huurprijs niet bekend is)

 

Bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging

Daarnaast kunt u tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging bezwaar maken als één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • uw huishoudinkomen over 2017 is lager dan het huishoudinkomen over 2016 (onder de grens van € 41.056);
 • de samenstelling van het huishouden (het aantal personen met een inkomen) is vóór 1 juli 2018 gewijzigd;
 • in uw huishouden heeft vóór 1 juli 2018 één of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (geboren voor 1 juli 1952);
 • uw huishouden bestaat vóór 1 juli 2018 uit vier of meer personen;
 • u bent chronisch ziek of gehandicapt;
 • uw gezamenlijk inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring klopt niet.

 

Hoe maak ik bezwaar?

Wilt u bezwaar maken, klik dan hier om het formulier in te vullen.

Meer informatie over de huurcommissie en het maken van bezwaar vindt u op de website www.huurcommissie.nlVeel gestelde vragen

 • Dat kan als één van de volgende gevallen van toepassing is:

  • uw huishoudinkomen over 2017 is lager dan het huishoudinkomen over 2016 (onder de grens van € 41.056);
  • de samenstelling van het huishouden (het aantal personen met een inkomen) is vóór 1 juli 2018 gewijzigd;
  • in uw huishouden heeft vóór 1 juli 2018 één of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (geboren voor 1 juli 1952);
  • uw huishouden bestaat vóór 1 juli 2018 uit vier of meer personen;
  • u bent chronisch ziek of gehandicapt;
  • uw gezamenlijk inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring klopt niet.
 • U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2017 lager was dan de inkomensgrens van € 41.056. U vult eerst het formulier in op de website van Woonpunt. Daarna stuurt u een inkomensverklaring van alle leden van uw huishouden naar Woonpunt. Deze inkomensverklaring kunt u vanaf half juni 2018 aanvragen via de Belastingdienst: mijn.belastingdienst.nl of 0800 – 0543.

  Stuurt u de inkomensverklaringen per post. Doe dit voor 1 juli 2018 naar Woonpunt t.a.v. team huurverhoging (postbus 1112, 6201 BC Maastricht).

 • U kunt bezwaar maken, maar wij kunnen uw verzoek tot huurverlaging pas in 2019 in behandeling nemen. Volgens de regels, moet u bewijzen dat het huishoudinkomen in 2018 is gedaald met een inkomensverklaring van de Belastingdienst over het jaar 2018. Deze verklaring is beschikbaar vanaf juni 2019. Dan pas kunnen wij uw verzoek in behandeling nemen. Als wij uw verzoek honoreren dan is er geen sprake van terugwerkende kracht. Een eventuele huurverlaging gaat op zijn vroegst in, twee maanden nadat u de inkomensverklaring(en) 2018 bij ons heeft ingeleverd. We adviseren u na te gaan of u recht heeft op (meer) huurtoeslag wegens uw daling van uw inkomen. Kijk hiervoor op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

 • Voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken geldt de extra inkomensafhankelijke huurverhoging niet. Als uw huishouden tot deze groep behoort, kunt u vaak niet makkelijk verhuizen. Bovendien heeft u meestal speciale voorzieningen in uw woning. U krijgt dan de reguliere huurverhoging van maximaal 2,6%.

  Heeft u toch de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen? Om bezwaar te kunnen maken, moet u voldoen aan één van de volgende voorwaarden. U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
 • Als het inkomen op de inkomensverklaring niet juist is, dan kunt u een bezwaar indienen door het formulier op deze website in te vullen. Woonpunt vraagt dan een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst ter controle. Dit doen we na 9 juli 2018, zodat zeker is dat we de meest recente gegevens hebben van de Belastingdienst. Als deze nieuwe inkomensverklaring gelijk is aan de eerste verklaring zullen wij ons voorstel tot huurprijsverhoging niet wijzigen. Blijft u bij uw bezwaar, dan verzoeken wij de huurcommissie uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

 • De gegevens over het aantal personen dat nu in uw woning woont, komen van de gemeente. U kunt bij de gemeente informeren of de inschrijving van uw huishouden in de basisregistratie personen (vroeger was dit de gemeentelijke basisadministratie) juist is. Eventueel kunt u de gegevens aanpassen. Doet u dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 juli 2018.

  Wij vragen rond 9 juli een nieuwe inkomensverklaring op bij de Belastingdienst. Daarin zijn de meest actuele gegevens van het huishouden en het inkomen 2017 verwerkt. Alleen als op de tweede inkomensverklaring een lager inkomen staat, kan de huurverhoging mogelijk lager worden. Na 9 juli informeert Woonpunt u zo snel mogelijk over de gegevens van de nieuwe inkomensverklaring.

 • Dat kan via de Belastingdienst: mijn.belastingdienst.nl of 0800 – 0543. De inkomensverklaring voor 2017 kunt u vanaf juni 2018 aanvragen.

 • Alle inkomens binnen uw huishouden tellen mee, dus ook die van inwoners en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2018 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

 • De inkomens van de huurder(s) en de overige bewoners van de woonruimte samen.

 • Dat zijn de gegevens van de samenstelling van het huishouden zoals die op het moment van eerste gegevens opvraag (1 maart 2018) bij de belastingdienst bekend zijn. U kunt bezwaar maken tegen het huurvoorstel als tussen het moment van eerste gegevensopvraag en 1 juli 2018 (het officiële peilmoment) wijzigingen in het huishouden leiden tot een lager inkomen in het peiljaar (=2016).

 • Dat is bij Woonpunt maximaal 2,6%. Wettelijk geldt de maximale basishuurverhoging van 3,9%, maar daar blijven we dus onder. Het huurvoorstel mag alleen inkomensafhankelijk zijn als er een inkomensverklaring van de Belastingdienst kan worden bijgevoegd.

 • Er wordt alleen een inkomensverklaring afgegeven door de Belastingdienst als het huishoudinkomen van de huurder boven € 41.056 ligt.

 • Nee. De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt alleen voor sociale huurwoningen. Woningen in de vrije sector (met een huur van € 710,68 of meer) krijgen bij Woonpunt een huurverhoging van maximaal 5,4%. Welk percentage het precies is, hangt af van het verschil tussen uw huidige huur en de huurwaarde van uw woning.

 • De inkomensverklaring mag alleen gebruikt worden voor het opleggen van een huurverhoging. Het is niet toegestaan de informatie ergens anders voor te gebruiken.

 • Sinds 2018 krijgen twee typen huishoudens geen (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging, ook niet als hun huishoudinkomen boven € 41.056 ligt:

  • huishoudens waarvan een of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of hebben bereikt;
  • huishoudens van vier of meer personen.
 • Een zittende huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens (=liberalisatiegrens).

 • Ja, dat mag als de huurprijs van uw woning op basis van de puntenwaardering boven de liberalisatiegrens ligt. Deze grens ligt op € 710,68. De puntenwaardering van uw woning geeft de kwaliteit van uw woning weer. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

 • Nee, dat kan niet. We mogen een keer per jaar het voorstel doen voor huurverhoging. Ons huidige voorstel blijft gehandhaafd.

 • Voor woningen met een huurprijs tot € 710,68 (sociale huur) is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Bij Woonpunt geldt in 2018 onderstaande huurverhoging.

  Inkomen

  huurverhoging

  tot € 41.056

  maximaal 2,6%

  vanaf € 41.056

  maximaal 5,4%


  Bij het vaststellen van de individuele huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.

 • Woont u in een woning met een huurprijs boven € 710,68 per maand, en wordt uw woning niet als sociale huur aangemerkt? Dan verhoogt Woonpunt uw huur met maximaal 5,4%. Bij het vaststellen van de individuele huurverhoging per woning kijken we naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die we zouden willen vragen als we de woning opnieuw zouden verhuren.

 • De huurverhoging bij Woonpunt bedraagt maximaal 5,4%.

 • Dit jaar verhogen we de kosten van het abonnement huurdersonderhoud niet. Via het abonnement huurdersonderhoud voert Woonpunt kleine reparaties uit. Het tarief dat nu betaald wordt, is kostendekkend.

 • Dit jaar verhogen we de kosten van het glasfonds niet. Via het glasfonds zijn huurders verzekerd tegen glasbreuk. Het tarief dat nu betaald wordt, is kostendekkend.

 • We kiezen voor het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Wie in een sociale huurwoning woont met een wat hoger inkomen kan zich net een beetje meer permitteren dan de collega-huurder met een heel laag inkomen. Daarnaast zien we in onze dagelijkse praktijk dat het juist de combinatie van laag inkomen en relatief hoge huur leidt tot problemen. We vinden het dan logisch maatregelen juist daar in te zetten waar het probleem het grootst is.

 • U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging op basis van achterstallig onderhoud. Wel kunt u bij ernstige onderhoudsgebreken een procedure 'Onderhoud en huurprijs' starten bij de Huurcommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Huurcommissie. Als er al een procedure 'Onderhoud en huurprijs' loopt, dan kunt u wel bezwaar maken. Ook kunt u bezwaar maken als de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken, en de gebreken nog niet zijn verholpen.

 • Wilt u bezwaar maken dan kunt u het formulier invullen op onze website.

 • In onderstaande gevallen kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging.
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het puntensysteem te liggen.
  • Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
  • Het voorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
  • De huur is door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur en servicekosten, waardoor de kale huurprijs niet bekend is).
 • U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging door dit formulier in te vullen. Kijk voor meer informatie op www.woonpunt.nl/huurverhoging