Betaalbaarheid en beschikbaarheid

 

Zijn wij tevreden?

Betaalbaarheid
Beschikbaarheid sociale huurwoningen
Voorkomen van huisuitzettingen door huurachterstand

 


Wat gaat goed?

  • We hebben de omvang van de betaalbare voorraad in stand gehouden: 89% van de sociale huurwoningen heeft een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (ambitie: minimaal 80%) en op totaalniveau heeft 94,8% van onze woningvoorraad een huurprijs onder de huurtoeslaggrens.
  • Gemiddeld hebben huurders met een inkomen lager dan € 40.349 een huurverhoging gekregen van 0,8%. Zo’n 3.850 huurders hebben geen huurverhoging gekregen, omdat zij huurtoeslaggerechtigd zijn en hun huidige huur de tweede aftoppingsgrens al ontstegen is. We hebben gebruik gemaakt van de inkomensafhankelijke huurverhoging om de lasten zo eerlijk mogelijk te spreiden.
  • We hebben ‘passend toegewezen’: 95,4% van alle nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag kreeg van ons een woning waarvan de huurprijs bij het inkomen past. De overige 4,6% hebben we gebruikt om mensen te helpen die om wat voor reden dan ook urgent een sociale huurwoning nodig hebben. Ook gebruiken we deze ruimte om de leefbaarheid in complexen te verbeteren.
  • Het aantal huisuitzettingen wegens huurachterstand neemt verder af. Waren dat er in 2016 nog 43, in 2017 daalde het aantal verder naar 34 (waarvan één bedrijfspand). Ons proactieve beleid, waarbij we intensief samenwerken met netwerkpartners, werpt vruchten af. Daarnaast constateren we dat de maatregel ‘passend toewijzen’ naar alle waarschijnlijkheid bijdraagt aan de afname van betalingsproblematiek.
  • We hebben voldaan aan de EU-norm dat minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen moet zijn toegewezen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.165.
  • De prestatieafspraken met gemeenten over voorrang voor bepaalde doelgroepen (zoals jongeren onder 23 zonder huurtoeslag bij goedkope woningen) zijn geborgd in de werkafspraken met het woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg en worden gemonitord in de rapportages.
  • In het verslagjaar hebben we samen met de huurdersverenigingen een vangnet gecreëerd voor huurders die buiten hun schuld in een acute noodsituatie terechtkomen en daardoor de huur tijdelijk niet kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan plotseling verlies van baan, een scheiding of een sterfgeval. Het idee van het vangnet was dat deze mensen tijdelijk een huurverlaging zouden krijgen. De intentie van het vangnet was goed, evenals de samenwerking met de huurdersverenigingen hierin. De Autoriteit woningcorporaties heeft ons er echter op gewezen dat een dergelijk vangnet binnen de Woningwet niet is toegestaan. Met tijdelijke huurkorting zou een corporatie het inkomen van een individuele huurder aanvullen, en dat mogen we niet. Woonpunt gaat met de huurdersverenigingen bekijken welke mogelijkheden we wel hebben om dit probleem aan te pakken.

 

 

Wat kan beter?

  • In 2017 heeft Woonpunt de strategie voor de jaren 2018 – 2022 voorbereid. Onderdeel van de strategie is het versnellen van de verduurzaming van ons woningbezit. Dat komt de betaalbaarheid ten goede.
  • Woningtoewijzing wordt steeds minder standaardwerk en steeds meer maatwerk. Het aantal bijzondere doelgroepen neemt toe, en daarmee ook het aantal specifieke criteria waaraan voldaan moet worden bij toewijzing. Behalve prijs en geschiktheid van de woning zijn dat het al dan niet aanwezig zijn van een sociaal netwerk, afspraken over professionele begeleiding of zorg en de leefbaarheid in de buurt of in het complex. Hoewel onze verhuurconsulenten steeds meer gespecialiseerd raken in deze vraagstukken rondom het huisvesten van bijzondere doelgroepen, staat deze ontwikkeling enigszins in contrast met de noodzaak om meer werk te doen met minder mensen. We zoeken naar een goede balans.
  • In 2017 is begonnen met het in kaart brengen van de klantreis rondom het volledige verhuuren mutatieproces. Doel is om vanuit de beschrijving van de huidige situatie in kleine stapjes en volgens de principes van LEAN, verbeteringen aan te brengen in het proces. Doel is tweeledig: een betere klantervaring en een efficiënter proces zodat leegstand wordt teruggebracht.