Bestuur en toezicht

Verantwoord werken is essentieel

In een organisatie die de belangen van grote groepen mensen moet waarborgen en waarin jaarlijks miljoenen aan maatschappelijk kapitaal omgaan, is verantwoord werken essentieel. Een grote rol bij het toezicht houden is weggelegd voor de eigen raad van commissarissen.

608_bewoners kijken omhoog.jpg

Bestuursstructuur op hoofdlijnen

 • Woonpunt heeft als rechtsvorm de stichting.
 • Woonpunt heeft één bestuurder: Wim Hazeu. Hij is belast met het besturen van Woonpunt. Besluiten worden genomen binnen de kaders van wetten en statuten.
 • De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, bijvoorbeeld als het gaat over zaken als feitelijke prestaties, positionering in de regio, risicomanagement en beleidskeuzes. Ook is voor bepaalde investeringen vooraf goedkeuring nodig van de rvc.
 • De raad van commissarissen beslist over benoeming en beloning van het bestuur.
 • De raad van commissarissen fungeert als een klankbord voor de raad van bestuur.
 • Woonpunt overlegt met belanghebbenden en legt waar nodig verantwoording af.
 • Woonpunt houdt zich aan de Governancecode Woningcorporaties 2020.

 

Commissarissen

De rvc van Woonpunt bestaat uit de volgende personen:

 • Chris Borgers ((tijdelijk) voorzitter), financieel directeur Hittech Group BV (aftredend: 3-11-2024);
 • Ria Doedel, zelfstandig interim-manager (aftredend: 1-10-2022);
 • Wim Geven, adviseur/bestuurder goede doelen stichtingen (aftredend: 1-2-2025);
 • Bouwien Janssen, directeur Development & Alumni Relaties Universiteit Maastricht (aftredend: 1-1-2023);
 • Kina Koster, voorzitter van de raad van bestuur Cicero Zorggroep (aftredend 1-2-2025).

Deskundigheid staat voorop bij de raad van commissarissen. Zo moet elk lid in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt elk lid over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van zijn taak binnen de raad. En vanzelfsprekend is de raad als geheel zó samengesteld dat ze haar functie naar behoren kan uitoefenen. Zie voor meer informatie het document 'Samenstelling RvC'.

De leden van de rvc ontvangen een vergoeding voor hun werk. Deze past binnen de richtlijnen van de WNT. De voorzitter ontvangt € 18.225 ex btw, de vicevoorzitter € 13.500 ex btw en de leden € 12.150 ex btw. Woonpunt betaalt de btw. Er is geen (vaste) onkostenvergoeding voor de raad.

In het jaarverslag wordt ieder jaar verantwoording afgelegd over de beloning van het bestuur.

Download de profielschets van de raad van commissarissen.

Download het reglement werkwijze van de raad van commissarissen.

Download het bestuursreglement van Woonpunt.

Download het toezichtkader van de raad van commissarissen.

Download het reglement van de auditcommissie.

Download het reglement van de selectie- en remuneratiecommissie.

Download het reglement van de vastgoedcommissie.


Integriteitscode

Integer en transparant handelen staat ook centraal bij ons personeel. De uitgangspunten hiervoor staan vermeld in onze integriteitscode. Mochten er toch problemen ontstaan, dan kunnen medewerkers gebruikmaken van een klokkenluiderregeling om eventuele misstanden te melden.

Download de integriteitscode.

Download de klokkenluiderregeling.


Visitatie

Binnen de corporatiebranche geldt de afspraak dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren. Bij een visitatie kijkt een onafhankelijk visitatiebureau naar wat een corporatie presteert op maatschappelijk vlak.

Lees het meest recente visitatierapport.