1445_oplevering gluren.jpg

Visitatie

Maatschappelijke prestaties Woonpunt overeind gebleven

Binnen de corporatiebranche geldt de afspraak dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren. Bij een visitatie kijkt een onafhankelijk visitatiebureau naar wat een corporatie presteert op maatschappelijk vlak.

Begin 2015 heeft Bureau Raeflex Woonpunt gevisiteerd. Daarbij heeft Raeflex gekeken naar de periode 2011 - 2014.

Belangrijkste conclusies

Positief is dat onze maatschappelijke prestaties overeind zijn gebleven, ondanks een ongunstig economisch en politiek klimaat. Zo constateert de visitatiecommissie dat Woonpunt ‘ruim voldoet aan de maatschappelijke opgave in het werkgebied’ en dat ‘alle maatschappelijk prestaties voldoende tot ruim voldoende worden beoordeeld’. Ook ziet de commissie dat er ‘tevredenheid heerst bij stakeholders over de inzet van Woonpunt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid’, dat ‘de kwaliteit van het woningbezit op orde’ is dat Woonpunt ‘ruim voldoende presteert als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van wijken en buurten’. Tot slot ziet de visitatiecommissie ‘dat Woonpunt stevig heeft gestuurd op het vergroten van de doelmatigheid en daarbij goede resultaten heeft gehaald’, en dat de bedrijfslasten ‘sterk zijn gedaald’.

Verbeterpunten zijn er ook. Veel belanghebbenden maken zich zorgen over de betaalbaarheid van het wonen. Woonpunt ook. Daarom hebben we eerder dit jaar geen huurverhoging doorgevoerd bij ruim 2.400 huishoudens. Ook is voor belanghebbenden niet altijd duidelijk waar Woonpunt, in dit verslechterde economische klimaat, nu nog op aanspreekbaar is. Met andere woorden: wat doet Woonpunt wel en wat niet?

Download het rapport van de visitatiecommissie.