Missie, visie en strategie

Duurzaam verhuren

Waar staat Woonpunt voor? Hoe zien we de toekomst van ons werk? En waar gaan we de komende jaren op inzetten?

484_straatbeeld Borghesiusplantsoen.jpg
 

Onze missie

Woonpunt levert betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Samen met anderen werken wij aan duurzame wijken, waar iedereen mag en wil wonen.


Onze strategie

Waar willen uitkomen? Wat bereiken we als we succesvol zijn? Onze visie beschrijft hoe ons geïdealiseerde toekomstbeeld eruit ziet:

Woonpunt verhuurt woningen die niemand ooit nog wil afbreken, in wijken waar bewoners met plezier wonen en samen vormgeven aan een prettig woon- en leefklimaat, in een regio die klaar is voor de toekomst. Woonpunt is de eerste keuze voor huurders.

picto duurzaam.jpg

Speerpunten

In de periode 2014 - 2018 geeft Woonpunt voorrang aan drie speerpunten:


Reductie van energieverbruik

De kosten voor energieverbruik nemen toe. Voor onze huurders betekent dit een stijging van de woonlasten. Onze huurders zijn er dus bij gebaat dat wij maatregelen treffen die ertoe leiden dat het feitelijke gebruik van energie lager wordt. Zo kunnen wij een substantiële bijdrage leveren aan het beheersen van hun woonlasten.


Meer levensloopbestendige woningen

De bevolking in Zuid-Limburg vergrijst. Tegelijk moeten mensen met een zorgvraag langer zelfstandig thuis wonen. De bestaande woningvoorraad in de regio is maar deels geschikt voor deze doelgroep. Dat geldt ook voor het woningbezit van Woonpunt. Omdat het aantal huishoudens daalt, is uitbreiding van het aantal woningen niet aan de orde is. We moeten het dus doen met de woningen die we al hebben. Gelukkig is een deel daarvan met redelijke investeringen geschikt te maken voor meerdere doelgroepen. Daardoor kunnen huidige huurders langer prettig in hun woning blijven wonen en komen er toch meer woningen voor mensen met een zorgvraag.


Betrokken en zelfredzame bewoners

Wij willen leefbare wijken waar iedereen mag wonen. Daarmee voelen we ons medeverantwoordelijk voor de wijze waarop onze huurders met elkaar en met anderen omgaan. Tegelijk moeten burgers meer voor zichzelf en voor elkaar gaan zorgen, waarbij wij een gat constateren tussen ‘willen’ en 'kunnen’. De meerderheid van onze huurders is prima in staat daarin een eigen weg te vinden. Een toenemend deel heeft echter hulp nodig. Daarom zetten wij in op activeren en stimuleren van huurders om zelf vorm te geven aan een prettig woon- en leefklimaat in de eigen omgeving. Ook nemen we deel aan ketensamenwerking rond leefbare wijken en huurders met specifieke zorgvragen.


1603_buurtfeest Wyckerpoort ijskar.jpg