1603_buurtfeest Wyckerpoort ijskar.jpg

Maastrichtse corporaties en gemeente maken samenwerkingsafspraken

Gemeente Maastricht en de corporaties Woonpunt, Maasvallei en Servatius hebben nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt voor 2016. Deze afspraken borduren voort op de themagerichte aanpak die de partijen in 2015 hebben ingezet. Hierbij werken ze voor de langere termijn samen op het gebied van Wonen en zorg, Doe-democratie en eigenkracht, Betaalbaarheid en duurzaamheid, Woonruimteverdeling en Woonmilieus.

Prioriteiten 2016


In 2015 lag de nadruk op het verkennen en onderzoeken van deze thema’s. Dit vormde de basis voor een aantal prioriteiten en acties in 2016:

  1. het huurprijsbeleid van de corporaties is afgestemd op recente ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en van de doelgroep;
  2. nader onderzoek naar de betaalbaarheidsproblematiek in Maastricht en de mogelijkheden van een individuele aanpak om onder meer huisuitzettingen te voorkomen;
  3. formuleren van een actieplan op het gebied van wonen en zorg;
  4. nader onderzoek naar de mogelijkheden om de doorstroming op de Maastrichtse woningmarkt te bevorderen en verdere segregatie te voorkomen;
  5. opstellen van een nieuwe programmering voor de woningbouw in de stad.


Samenwerkingsafspraken nieuwe en oude stijl

Deze actiepunten leiden tot nieuwe input voor de prestatieafspraken voor 2017. Hierin hebben huurdersverenigingen meer zeggenschap en worden ze betrokken bij de prestatieafspraken van corporaties met gemeenten. Dit volgt uit de nieuwe Woningwet. 2016 is een overgangsjaar. Daarom zijn - aanvullend op de prioriteiten voor 2016 - samenwerkingsafspraken gemaakt op het gebied van nieuwbouw, verbetering, duurzaamheid, sloop, verkoop, leefbaarheid en verhuur. De gemeente en corporaties blijven samenwerken aan aantrekkelijke en vitale wijken. Dit doet iedereen vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. De gezamenlijke inspanning is gericht op een toekomst waarin Maastricht een thuis is voor iedereen.


Achtergrond

Door de verschuiving van taken naar de gemeentelijke overheid (zorg, welzijn en arbeid), de beperking van de speelruimte van corporaties op economisch en sociaal terrein en de Verhuurdersheffing, is de noodzaak om intensief samen te werken met een gezamenlijke agenda groot. Met de meerjarenafspraken stellen de gemeente en corporaties scherpe prioriteiten. De samenwerking heeft een pragmatische, flexibele insteek waardoor er snel kan worden gereageerd op de actualiteit, in samenspraak met bewoners van de stad.

Lees het document Wonen en wijken in Maastricht 2016.