490000508.jpg

Woonpunt lost leningen eerder af

Woonpunt heeft de afgelopen tien jaar fors geïnvesteerd in de wijken en dat voor een deel betaald met leningen. Doordat we tegelijk zo’n tweeduizend woningen hebben gesloopt, is de hoeveelheid geleend geld per woning hoger dan bij andere woningcorporaties. Onze financiële positie is gezond, maar niet riant. Om deze te versterken, gaan we bezit verkopen dat niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze kerntaak. Verkocht worden onder meer bedrijfs- en winkelpanden, zo’n tweehonderd woningen met een hogere huur en circa vierhonderd studentenwoningen. Met het geld dat de verkoop oplevert, lost Woonpunt leningen versneld af.

Waarom moet Woonpunt leningen aflossen?

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw), die namens de overheid toezicht houdt op woningcorporaties, hanteert sinds 2014 strengere financiële eisen. Eén daarvan is dat de verhouding tussen leningen en de waarde van het woningbezit goed moet zijn. Woonpunt heeft de afgelopen tien jaar fors geïnvesteerd in de wijken en daarvoor leningen aangetrokken. Doordat we tegelijk zo’n tweeduizend woningen hebben gesloopt (en daarmee vastgoedwaarde hebben afgeboekt), is de hoeveelheid geleend geld per woning hoger dan gemiddeld in de sector. Woonpunt moet dus een deel van de leningen aflossen.

Gaat Woonpunt de huren verder verhogen?

Nee. De jaarlijkse huurverhoging staat los van de maatregelen. Woonpunt heeft in haar meerjarenbegroting rekening gehouden met het Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond en kiest daarmee voor een gematigde huurstijging.

Welk vastgoed gaat Woonpunt verkopen om leningen af te lossen?

Woonpunt gaat bezit verkopen dat niet noodzakelijk is voor de maatschappelijke kerntaak, waaronder winkelpanden, bedrijfspanden, ca. 200 woningen met een hogere huur (geliberaliseerd) en ca. 400 studentenwoningen.

Is al duidelijk welke woningen precies verkocht worden?

Nee. Dat wordt nog uitgewerkt.

Gaat Woonpunt ook besparen?

Ja. Woonpunt brengt de bedrijfslasten verder omlaag en de kosten voor onderhoud in lijn met het landelijk gemiddelde. De inzet is om de besparing op personeel volledig via natuurlijk verloop te realiseren.

Wat merken huurders ervan dat Woonpunt minder gaat uitgeven aan onderhoud?

Gemiddeld geven woningcorporaties jaarlijks ca. € 1.300 per jaar per woning uit aan onderhoud (dat is exclusief verbeteringen en investeringen). Woonpunt geeft ca. € 1.500 per woning uit. Woonpunt gaat ervan uit dat we de uitgaven tot op het landelijk gemiddelde kunnen brengen. We doen dat waar mogelijk door slimmer in te kopen en efficiënter te werken.

Woonpunt heeft renovatieprojecten uitgesteld. Wanneer gaan die weer door?

Daar waar renovatieplannen voorlopig stil liggen, zoals in de Maastrichtse wijk Nazareth, doen we er alles aan om de buurt samen met bewoners leefbaar te houden. Zodra Woonpunt een bepaald project weer opstart, worden bewoners daarover direct geïnformeerd. Ook wanneer plannen inhoudelijk worden bijgesteld, informeert Woonpunt bewoners daar tijdig over.

Aan welke eisen moet Woonpunt nog meer voldoen?

Behalve dat Woonpunt aan de financiële eisen van de Aw moet voldoen, heeft de Aw in haar jaarlijkse toezichtbrief twijfels geuit over de kwaliteit van de financiële sturing. Woonpunt neemt organisatorische maatregelen om die kwaliteit te verbeteren.

Wat houden de organisatorische maatregelen in?

Vanwege strengere (financiële) regelgeving en heffingen vanuit de overheid wordt het sturen op een duurzame financiële huishouding steeds belangrijker voor woningcorporaties. Woonpunt gaat daarom de financiële functie versterken. Dat doen we o.a. door de afdeling Financiën & Control opnieuw in te richten. Om op bestuursniveau voldoende tijd vrij te maken voor financiële sturing wordt een tweede bestuurder aangetrokken die zich volledig zal toeleggen op financiële portefeuille. Verder neemt Woonpunt maatregelen om de kwaliteit van de financiële informatie te verbeteren.