Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningstichting Woonpunt (hierna: 'Woonpunt').

 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Woonpunt is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Woonpunt spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Woonpunt uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Woonpunt, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking
Woonpunt verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen.

Categorieën persoonsgegevens

 • Woonpunt verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en bankgegevens.
 • Woonpunt verwerkt de volgende gevoelige gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringspecificatie) en informatie over de huishoudsamenstelling.
 • Woonpunt verzamelt wanneer noodzakelijk persoonsgegevens bij derde partijen.

Camerabeelden
Woonpunt heeft aan en in het kantoor aan de Leidenlaan 18-20 in Maastricht en aan het kantoor Statensingel 2 camera’s hangen. Daarvoor hebben we gekozen omdat in de afgelopen jaren een aantal veiligheidsincidenten heeft plaatsgevonden.

De camera’s zijn alleen gericht op het parkeerdek, entree, balie in de hal, wachtruimte en spreektafels op de begane grond. Bij de entree hangt een bordje waarop het cameratoezicht is bekend gemaakt aan de bezoekers. Bij het gebruik van de camera worden gevoelige persoonsgegevens verwerkt en vastgelegd, namelijk video-opnames van beeld en geluid.

Woonpunt heeft voor de veiligheid van bewoners aan meerdere verhuurde gebouwen beveiligingscamera’s opgehangen en/of wordt er gebruik gemaakt van elektronische toegangsregistratie (vooral bij parkeergarages). Deze worden ingezet voor het tegengaan van overlast, misdrijven, agressie en vandalisme en het beschermen van de bewoners en hun eigendommen.

Overal waar Woonpunt cameratoezicht heeft of elektronische toegangsregistratie is, hangen borden van wie deze camera’s of het elektronisch toegangssysteem zijn. De camera’s zijn op zo’n manier opgesteld dat ze niet in woningen filmen en zo min mogelijk de openbare weg of eigendommen van anderen filmen. We gebruiken de beelden en toegangsregistratie alleen naar aanleiding van incidenten om de aard van de overtreding vast te stellen of om daders, betrokkenen of getuigen te kunnen identificeren. De beelden en/of toegangsregistratie worden uitsluitend bekeken door de beheerder of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de politie. De bewaartermijn is maximaal vier weken of tot na afhandeling van op camerabeelden of toegangsregistratie vastgelegde incidenten.

Grondslag voor gegevensverwerking
Woonpunt verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Woonpunt, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Woonpunt. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Woonpunt verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Woonpunt rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Woonpunt een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Woonpunt gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
 • Toestemming: Als Woonpunt persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Woonpunt uw toestemming vragen voordat Woonpunt de persoonsgegevens gaat verwerken.

 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Woonpunt kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres en/of eventueel een telefoonnummer en e-mailadres. Woonpunt maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Woonpunt verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers. In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met gemeenten, politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken. Woonpunt verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Woonpunt geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

 

Bewaartermijn

Woonpunt waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging en integriteit van gegevens

Woonpunt heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Woonpunt betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Woonpunt vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Woonpunt over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Woonpunt deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Woonpunt de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Woonpunt over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woonpunt. Bij een dergelijk verzoek zal Woonpunt de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

 

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Woonpunt, kunt u dit melden bij Woonpunt zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

 

Contact

U kunt contact opnemen met Woonpunt via het onderstaande adres:

Woningstichting Woonpunt
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 1112
6201 BC Maastricht

E-mail: privacy@woonpunt.nl
Telefoonnummer: 088 - 050 60 70