Hard voor huurders_ronduit.jpg
Artikel leestijd6 min. leestijd

We maken ons hard voor de huurders

Elk jaar maakt Woonpunt samenwerkingsafspraken met gemeentes en huurdersverenigingen. Daarin leggen we samen vast wat we het komende jaar in die gemeente gaan doen. Bijvoorbeeld welke bijdrage we leveren aan de leefbaarheid in de wijken of de verduurzaming van de woningen. Voor welke punten hebben onze huurdersverenigingen zich hard gemaakt?

John van Geel, HV Woonbelang

‘De wet bepaalt dat wij mee mogen praten over de prestatieafspraken. Doordat wij met de gemeente en andere corporaties aan tafel zitten, kunnen wij het meeste voor de huurders bereiken. Er wordt echt naar ons geluisterd.

Tegelijkertijd weten we heel goed wat er speelt in Maastricht. We zien bijvoorbeeld dat het een hels karwei is om alle bijzondere doelgroepen te bedienen en ook nog voldoende woningen beschikbaar te houden voor de sociale huurders. Ik ben er trots op dat er nu aandacht is voor mensen met zware beperkingen. Voor deze mensen is het heel lastig om geschikte woonruimte te vinden. De corporaties starten nu met een pilot. Voor deze doelgroep gaan ze een uitzondering maken op het passend toewijzen. Ze kijken wat voor ruimte deze huurders nodig hebben. Past de huur daarvan niet bij hun inkomen? Dan wordt de huurprijs aangepast.

Ook ben ik blij dat we voor elkaar hebben gekregen dat er meer aandacht komt voor de huisvesting van ouderen. Dat is hard nodig. Als alleenstaande met een klein pensioen is het lastig om door te stromen naar een geschikte woning. Ouderen mensen wonen bijvoorbeeld in Pottenberg noodgedwongen in een flat zonder lift omdat ze een geschikte woning met lift niet kunnen opbrengen. Er komt nu een onderzoek hoe we die doorstroming kunnen verbeteren.

Laat een ding duidelijk zijn. Het individu blijft voor mij voorop staan. We kunnen regels maken wat we willen, er zijn altijd mensen die tussen en wal en schip terecht komen. Die mensen moeten wij als huurdersvereniging helpen.’

Picto_luisteren_ronduit.jpg

Sjaak Mestrom, HBV Groot Hoensbroek

‘De afgelopen twee jaar hebben wij de prestatieafspraken niet getekend. Wij vonden dat eerst het beleid van de verschillende corporaties in Parkstad meer op elkaar moest worden afgestemd, zodat niet meer alle moeilijk plaatsbare huurders op één plek terecht komen.

Afgelopen voorjaar bevestigde het nieuws over discriminatie bij een collega-corporatie mijn vermoedens hierover. Daarop heb ik opnieuw mijn ongenoegen kenbaar gemaakt bij de gemeente in een brief van tien pagina’s en aangegeven dat onze HBV verandering wil zien.

Hier is goed gehoor aan gegeven. Er is nu serieus naar deze problematiek gekeken. Er is een overkoepelend orgaan, Housing, dat gaat over het plaatsen van zeer moeilijk plaatsbare huurders. De mensen worden beter verdeeld over het totale woningbezit van alle corporaties in Parkstad. Hierdoor kunnen deze mensen met een rugzakje makkelijker integreren in de samenleving. Bovendien krijgen ze vanuit Housing de eerste periode begeleiding aangeboden.

Helaas houd je altijd mensen die willens en wetens overlast veroorzaken. Dat zijn vaak ook de mensen die zorg mijden. De corporaties zitten dan met het probleem, want politie en handhaving kunnen in zo’n geval ook niet veel. Hier zal blijvend extra aandacht voor moeten zijn. De overheid moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen. Ze kan niet alleen zeggen dat mensen langer zelfstandig moeten wonen, ze zullen dat ook moeten faciliteren.'

De gelijke verdeling is ons belangrijkste speerpunt geweest de afgelopen jaren omdat dit een grote invloed heeft op de leefbaarheid in de wijken. Natuurlijk vinden we duurzaamheid en betaalbaarheid ook belangrijk, maar dat reguleert zichzelf veel meer omdat daarvoor kaders vanuit de overheid zijn bepaald. Binnen die kaders onderhandelen wij, samen met de andere HBV’s, direct met Woonpunt.’

Fred Pol, Huurdersvereniging Coriovallum

‘Onze belangrijkste speerpunten bij de prestatieafspraken in Heerlen waren duurzaamheid en zorg voor ouderen. Onder duurzaamheid valt voor ons dat mensen langer thuis kunnen wonen en de stookkosten laag blijven. Dit zijn de randvoorwaarden waardoor iemand zich prettig voelt in zijn woning en de wijk waar hij woont.

Bij de zorg voor ouderen vinden wij het belangrijk dat de verschillende instanties de mensen veel meer helpen. Mensen weten vaak niet bij welke instanties ze terecht kunnen. Ze kunnen dat vinden op internet, maar daar zijn ze minder goed bekend mee. Daar moet rekening mee worden gehouden. Wat ons betreft moeten sommige aanpassingen aan de woning buiten de WMO geregeld worden. Dan gaat het sneller. Het belang van de huurder moet voorop staan.

Daarnaast zijn we tevreden dat er nu een spreiding komt van de mensen met een rugzakje. Voorheen kwamen die voornamelijk in woningen van Woonpunt terecht. Door ze meer over alle wijken te spreiden, hebben fatsoenlijke huurders minder kans dat ze overlast ervaren.

Met onze inzet bij de prestatieafspraken, kunnen wij nog beter de belangen van de huurders dienen. We dragen hiermee ons steentje bij aan nette buurten waar mensen gelukkig zijn en zich thuis voelen. Daar doen we het voor. En niet alleen met het tot stand komen van de prestatieafspraken. Als HBV staan wij zeven dagen per week klaar voor de mensen. Ze mogen ons bellen wanneer ze willen.’

‘Wij streven als HBV naar goede en betaalbare woningen en een prettige woonomgeving.'

Ad Laaracker, HV Swentibold

‘Wij streven als HBV naar goede en betaalbare woningen en een prettige woonomgeving. Daarom was ik actief en intensief betrokken bij het tot stand komen van de prestatieafspraken in Sittard-Geleen. Het brede scala van onderwerpen zoals wonen en zorg, woonlasten en duurzaamheid is zware materie die van iedere gesprekspartner een actieve bijdrage en grote inzet vraagt. De totstandkoming van de afspraken neemt een kalenderjaar in beslag. Ik merk dat zowel de gemeente, corporaties als huurdersverenigingen in de Westelijke Mijnstreek nog zoeken naar de meest efficiënte en effectieve weg om tot deze afspraken te komen. Maar is er veel vooruitgang geboekt en we zijn op de goede weg. Ik ervaar bij alle gesprekspartners een constructieve samenwerking.

Ik heb mij er hard voor gemaakt om uniformiteit te realiseren bij het aanleveren van de cijfers, zowel door de gemeenten als de corporaties. We zijn blij dat er dit jaar, door alle drie de partijen, hard is gewerkt aan het tot stand komen van een format, waarin voor alle partijen duidelijke afspraken staan die voor iedereen duidelijk zijn en gevolgd kunnen worden.

Verder zien wij de woningmarkt als één geheel. Het is belangrijk dat er voor alle huurders, sociaal en geliberaliseerd, voldoende woningen voorhanden zijn, zodat ze een voor hen betaalbare woning kunnen krijgen. Als er aan één segment te weinig aandacht wordt gegeven, dan lopen we het risico dat er een vacuüm in het aanbod van woningen ontstaat en dat er voor een bepaalde groep huurders in dit vacuüm geen woningen voorhanden zijn, die voldoen aan de criteria van bereikbaarheid en betaalbaarheid.’

Andere artikelen
Huisje_ronduit-4b98aa8a.jpg
Artikel leestijd3 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Quiet_ronduit-84aa67c8.jpg
Artikel leestijd4 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Picto_luisteren_postzegel_ronduit-03ac4a3d.jpg
Artikel leestijd6 min. leestijd
Artikel gelezengelezen

Beter door werk

Artikel leestijd5 min. leestijd
Artikel gelezengelezen
Made by Zuiderlicht