Bestuur en toezicht

Verantwoord werken is essentieel. Zeker in een organisatie die de belangen van grote groepen mensen moet waarborgen en waarin jaarlijks miljoenen aan maatschappelijk kapitaal omgaan. Een grote rol bij het toezicht houden is weggelegd voor de eigen raad van commissarissen.

Bestuursstructuur op hoofdlijnen

  • Woonpunt heeft als rechtsvorm de stichting.
  • Woonpunt heeft één bestuurder: Wim Hazeu. Hij is belast met het besturen van Woonpunt. Besluiten worden genomen binnen de kaders van wetten en statuten.
  • De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, bijvoorbeeld als het gaat over zaken als feitelijke prestaties, positionering in de regio, risicomanagement en beleidskeuzes. Ook is voor bepaalde investeringen vooraf goedkeuring nodig van de rvc.
  • De raad van commissarissen beslist over benoeming en beloning van het bestuur.
  • De raad van commissarissen fungeert als een klankbord voor de raad van bestuur.
  • Woonpunt overlegt met belanghebbenden en legt waar nodig verantwoording af.
  • Woonpunt houdt zich aan de Governancecode Woningcorporaties 2020.

Commissarissen

De rvc van Woonpunt bestaat uit de volgende personen:

  1e benoeming Aftredend / herbenoeming Einde maximale benoemingstermijn
de heer C. Borgers
vicevoorzitter
03-11-2016 03-11-2020 03-11-2024
de heer W. Geven
lid - op voordracht gezamenlijke huurdersorganisaties
01-02-2017 01-02-2021 01-02-2025
mevrouw B. Janssen
lid
01-01-2019 01-01-2023 01-01-2027
mevrouw K. Koster
lid – op voordracht Ondernemingsraad
01-02-2021 01-02-2025 01-02-2029
de heer J. Thielen
voorzitter
01-11-2022 01-11-2026 01-11-2030
mevrouw T. van Dijk
lid – op voordracht gezamenlijke huurdersorganisaties
01-09-2023 01-09-2027 01-09-2031

Deskundigheid voorop

Deskundigheid staat voorop bij de raad van commissarissen. Zo moet elk lid in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt elk lid over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor het vervullen van zijn taak binnen de raad. En vanzelfsprekend is de raad als geheel zó samengesteld dat ze haar functie naar behoren kan uitoefenen.

Meer info in het document Samenstelling RvC

De leden van de rvc ontvangen een vergoeding. Deze past binnen de vigerende WNT. De voorzitter ontvangt €21.635 en de leden ontvangen ieder €14.425. Er is geen sprake van een (vaste) onkostenvergoeding voor de raad.

In het jaarverslag wordt ieder jaar verantwoording afgelegd over de beloning van het bestuur.

Naar het jaarverslag

Downloads

Lees de profielschets van de rvc, het toezichtkader en de verschillende reglementen

Integriteitsbeleid

Integer en transparant handelen staat ook centraal bij ons personeel. De uitgangspunten hiervoor staan vermeld in ons integriteitsbeleid. Mochten er toch problemen ontstaan, dan kunnen medewerkers gebruikmaken van een klokkenluiderregeling om eventuele misstanden te melden.

Bekijk integriteitsbeleid Bekijk klokkenluidregeling

Visitatie

Binnen de corporatiebranche geldt de afspraak dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren. Bij een visitatie kijkt een onafhankelijk visitatiebureau naar wat een corporatie presteert op maatschappelijk vlak. Lees het meest recente visitatierapport en de bestuurlijke reactie.

Visitatierapport Bestuurlijke reactie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Woonpunt is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is vastgelegd in onze ANBI-verklaring. 

Bekijk verklaring