welZIJN

Woonpunt draagt bij aan een verbetering van het welbevinden van bewoners. Dat begint bij een goede woning. Maar om je ergens echt thuis te voelen, heb je meer nodig. Bijvoorbeeld het gevoel dat de buurt waar je woont, jouw buurt is. Dat je je buren kent. Dat je samen met hen verantwoordelijkheid draagt voor die buurt. Daar ligt onze rol, in het verbinden van mensen, het mogelijk maken van ontmoeting en het aanspreken van de kracht van bewoners. Dat doen we samen met onze partners in de wijk.

Wat betekent dat concreet?

  • In buurten gaan vaak verborgen talenten schuil waarvan wij nog onvoldoende gebruikmaken. Met de bewonerskrachten hebben we een mooie start gemaakt. Ook in onze eigen organisatie maken we ruimte voor mensen wier talenten nog onvoldoende gezien en ingezet worden. We maken afspraken met onze contractpartijen over kansen bieden aan mensen.
  • Om je samen met anderen verantwoordelijk te voelen voor je buurt, is ontmoeting en verbinding essentieel. We helpen buurten om initiatieven hiertoe te ontplooien, waarbij wij ondersteunen met kennis, middelen en ons netwerk. We stimuleren eigenaarschap bij de bewoners, want dat is uiteindelijk het doel.
  • Om echt impact te hebben voor onze bewoners, met name in wijken waarin de veerkracht onder druk staat, werken we over de grenzen van onze eigen organisatie en domein heen. We leveren een bijdrage aan het creëren van een kansrijke omgeving. We brengen partijen bij elkaar en werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Participatie kent vele vormen: langdurig of eenmalig, in de buurt of online, formeel of informeel. Al deze vormen bieden kansen om de dialoog met bewoners aan te gaan. Woonpunt gaat die mogelijkheden verder benutten.
  • Armoede en schuldproblematiek beperken een mens vaak in hun fysieke en mentale welbevinden. Het kan ook zorgen voor sociale uitsluiting. Daarom doen we wat we kunnen om armoede tegen te gaan. Onze medewerkers hebben een signaalfunctie en schakelen waar nodig collega’s en netwerkpartners in. Daarnaast zetten we de Voorzieningenwijzer in, waarmee gezinnen geld kunnen besparen. Ook onderzoeken we hoe we bij huurachterstanden kunnen voorkomen dat de kosten voor huurders oplopen, bijvoorbeeld door het principe van sociaal incasseren.
  • Buurten worden sterker en veerkrachtiger als er mensen wonen die een positieve bijdrage leveren aan de buurt en eventueel hulp kunnen bieden aan anderen. Waar dat nodig is, sturen we bij toewijzing op
    een goede balans in de buurt. Bij sloop en nieuwbouw zorgen we voor differentiatie in woningaanbod.

Zo dragen we bij aan het welZIJN van onze huurders.

Lees hier ons koersdocument 'Thuis, samen in jouw buurt'