voorMORGEN

We bouwen met elkaar aan een betere wereld voor morgen. Daarom maken we onze woningen en buurten klaar zijn voor de toekomst. We houden rekening met de impact die ons werk heeft op de omgeving. Bijvoorbeeld door te streven naar een gesloten kringloop in de bouw en het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen. Onze huidige woningen verbeteren we energetisch. Bij bouwen en renoveren staan de behoeften van huidige en toekomstige generaties centraal. We streven ook naar duurzaamheid in onze bedrijfsvoering, met aandacht voor verbinding, samenwerking en slagvaardig werken.

Wat betekent dat concreet?

We pakken gemiddeld 900 woningen per jaar aan, zodat we eind 2028 circa 5.000 woningen hebben klaargemaakt voor de toekomst. Van deze woningen vernieuwen we jaarlijks gemiddeld 100 woningen door sloop en nieuwbouw, renoveren we 200 woningen gemiddeld per jaar en voeren we vanaf 2024 seriematige energieverbeteringen uit aan 600 woningen. Zo zorgen we ervoor dat in 2028 al onze woningen gemiddeld label B hebben.

Bij nieuwbouw en renovatie willen we de leefomgeving en ecosystemen zo min mogelijk belasten. Door verspilling tegen te gaan en nu zoveel mogelijk hernieuwbare materialen en grondstoffen toe te passen, voorkomen we dat de rekening bij toekomstige generaties komt te liggen.

We onderzoeken nieuwe trends om te ontdekken welke technologie de standaard wordt voor morgen. Door deze kleinschalig toe te passen binnen onze reguliere opgave, leren we hoe we onze woningen op een doelmatige manier toekomstbestendig kunnen maken.

We stimuleren en faciliteren het juiste woongedrag zodat huurders hun CO2-voetafdruk verkleinen. Dit doen we onder andere door in te zetten op voorlichting en het vergroten van bewustwording. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van energiecoaches.

Groen in de buurt is belangrijk voor het welzijn van bewoners en voor natuurinclusiviteit. Samen met bewoners en partners kijken hoe we verstening tegengaan en hoe bewoners actief bezig kunnen zijn met en in het groen, vanuit betrokkenheid bij de buurt, onderlinge verbinding en gezondheid.

Naast onze bouw- en renovatieactiviteiten heeft ook onze bedrijfsvoering invloed op onze CO2-uitstoot. Daarom sturen we de komende jaren op een verkleining van onze voetafdruk, door bijvoorbeeld te kijken naar onze huisvesting en mobiliteit. Ook verlangen we een dergelijke beweging van onze ketenpartners.

Zo dragen we bij aan een betere wereld voorMORGEN. Meer weten? Klik op de knop hieronder om ons koersdocument te bekijken.

Lees hier ons koersdocument