Algemeen 11 (2).jpg

‘Blij met beeld dat visitatiecommissie schetst’

De afgelopen maanden vond de visitatie over 2019-2022 plaats. Woonpunt is blij met het beeld dat de commissie schetst: ‘Er is veel goed werk verricht bij Woonpunt om de komende jaren weer meer van betekenis te kunnen zijn. Het is heel positief en verheugend dat bij de medewerkers een bepaalde energie en toewijding te voelen is om aan de slag te gaan’. 

Visitatie als nulmeting 
Iedere woningcorporatie laat eens in de vier jaar een maatschappelijke visitatie uitvoeren. Daarbij beoordeelt een onafhankelijke organisatie onze maatschappelijke prestaties. Ze kijken onder meer naar het oordeel van belanghebbenden, zoals huurders, gemeenten, andere corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ze kijken ook of wij de goede dingen doen en hoe we dat doen in relatie tot onze ambities. Bestuurder Wim Hazeu: ‘Na een aantal roerige jaren hebben we deze visitatie niet enkel willen benutten om terug te blikken, maar ook willen aangrijpen als een soort nulmeting: om te weten waar we staan, te leren en om vooruit te kijken. We hebben een goed beeld gekregen van de verbeterkansen en handvatten aangereikt gekregen om verdere stappen te zetten. We voelen ons aangespoord om op de ingeslagen weg verder te gaan.’ 

Mooie scores om op voort te bouwen 
Na vier jaren van hard werken, was Woonpunt benieuwd naar deze visitatie. In 2019 gaf de visitatiecommissie Woonpunt een flink aantal verbeterpunten mee. Wim Hazeu: ‘Onze ambitie was om in de periode die daarop volgde de magere scores om te buigen naar ‘voldoende’ en ‘goed’. En dat is gelukt, met een dikke 7 zijn we op de goede weg. Op alle onderdelen scoren we ruim boven de norm en beter dan bij onze vorige visitatie. Het doet ons deugd dat onze inspanningen van de afgelopen jaren worden beloond.’ 

Samen aan de slag met grote opgaven 
Voor onze belanghebbenden is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar van Woonpunt als een intern gerichte organisatie naar een organisatie die zich weer steeds meer op de buitenwereld richt. Onze belanghebbenden doen een oproep om meer integraal samen te werken en in gezamenlijkheid stappen te zetten vanwege de grote opgave die er ligt voor gemeenten, corporaties en zorginstellingen door de groei van de bijzondere doelgroepen. Die oproep zien we als een uitnodiging om samen aan de slag te gaan. Willen we de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen het hoofd kunnen bieden dan hebben we elkaar immers hard nodig. Woonpunt neemt hiertoe graag het initiatief. 

Veel waardering voor kostenbewustzijn 
Woonpunt had als doelstelling om ons vermogen zo optimaal mogelijk in te zetten. Dat resulteert in een mooie score voor ’presteren naar vermogen’. De commissie geeft aan te kunnen zien dat er in de afgelopen vier jaren hard gewerkt is aan het op orde krijgen van de organisatorische en financiële randvoorwaarden om weer te kunnen investeren na een periode waarin Woonpunt een investeringsstop heeft gekend. Veel waardering is er voor het kostenbewustzijn bij Woonpunt. De visitatiecommissie beoordeelt de A-score voor de bedrijfslasten in de Aedesbenchmark als ‘een knappe prestatie, zeker gezien de kostenverhogende maatregelen die de laatste jaren zijn doorgevoerd om de organisatie op orde te krijgen’. 

Dank aan onze medewerkers 
Wim Hazeu: ‘Dit mooie resultaat was niet gelukt zonder onze medewerkers. Wij danken hen voor hun loyaliteit aan Woonpunt en hun tomeloze inzet voor onze organisatie en onze huurders. Zonder hen stonden we niet waar we nu staan. En met hen gaan door op de ingeslagen weg. We nemen de complimenten uit het rapport in ontvangst, leren van de feedback en aanbevelingen én kijken met vertrouwen naar de toekomst.’ 

Bekijk volledige visitatierapport
Bekijk de managementreactie